Օգտագործման պայմաններ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույն Օգտագործման պայմանները (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) վերաբերում է «CodeMode» կայքին, որը տեղակայված է codemode.info դոմենի ներքո:
1.2. «CodeMode» կայքը (այսուհետ` Կայք) հանդիսանում է Մարտին Մկրտչյան ԱՁ-ի (ՀՎՀՀ 77929453) սեփականությունը:
1.3. Սույն Համաձայնագիրը կարգավորում է «CodeMode» կայքի ադմինիստրացիայի (այսուհետ՝ Կայքի ադմինիստրացիա) և կայքի Օգտագործողի միջև հարաբերությունները:
1.4. Կայքի ադմինիստրացիան իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել, ավելացնել կամ ջնջել սույն Համաձայնագրի կետերը՝ առանց Օգտագործողին տեղեկացնելու:
1.5. Օգտագործողի կողմից Կայքի օգտագործումը նշանակում է Համաձայնագրի և դրանում կատարված փոփոխությունների ընդունում:
1.6. Օգտագործողը անձամբ է պատասխանատու սույն Համաձայնագրում փոփոխությունների առկայությունը ստուգելու համար:

2. ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

2.1. Ստորև թվարկված տերմինները սույն Համաձայնագրի նպատակների համար ունեն հետևյալ իմաստները.
2.1.1 «CodeMode» – ինտերնետ ռեսուրս, որը տեղակայված է codemode.info դոմենի անվան վրա, իր գործունեությունն իրականացնելով ինտերնետային ռեսուրսի և հարակից ծառայությունների միջոցով (այսուհետ՝ Կայք):
2.1.2. «CodeMode» կայքը պարունակում է տեղեկատվություն Ապրանքների և/կամ Ծառայությունների և/կամ մասին օգտագործողի համար այլ արժեքների, վաճառողի և/կամ ծառայություններ մատուցման, մասին, որոնք թույլ են տալիս ապրանքներ և/կամ ծառայություններ ստանալ:
2.1.3. Կայքի ադմինիստրացիան – Կայքը կառավարելուն լիազորված աշխատակից կամ աշխատակիցներ, լիազորված և գործող ԱՁ Մարտին Մկրտչյանի անունից:
2.1.4. Կայքի օգտատեր (այսուհետ՝ Օգտագործող)՝ անձ, ով ինտերնետի միջոցով մուտք ունի Կայքին և կայքի օգտագործմանը:
2.1.5. Կայքի բովանդակությունը (այսուհետ` Բովանդակություն) մտավորականի սեփականության պաշտպանված արդյունքները, ներառյալ գրական ստեղծագործությունների տեքստեր, դրանց վերնագրեր, նախաբաններ, ծանոթագրություններ, հոդվածներ, նկարազարդումներ, շապիկներ, երաժշտական ​​ստեղծագործություններ՝ տեքստով կամ առանց, գրաֆիկական, տեքստային, լուսանկարչական, ածանցյալ, կոմպոզիտային և այլ գործեր, կամայականացված և տեսողական ինտերֆեյսներ, ապրանքանիշերի անվանումներ, լոգոներ, համակարգչային ծրագրեր, տվյալների բազաները, ինչպես նաև կայքի դիզայնը, կառուցվածքը, ընտրությունը, համակարգումը, արտաքին տեսքը, ընդհանուր ոճը և Կայքում ներառված այս Բովանդակության և այլ օբյեկտների պարունակությունը:

3. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

3.1. Սույն Համաձայնագրի առարկան Օգտատիրոջը հասանելիություն տրամադրելն է Կայքում տրամադրվող ապրանքներին և/կամ ծառայություններին:
3.1.1. Կայքը օգտվողին տրամադրում է հետևյալ տեսակի ծառայություններ.
* վճարովի հիմունքներով մուտք դեպի էլեկտրոնային բովանդակություն՝ գնման(ներբեռնման) և բովանդակության դիտման իրավունքով,
* Կայքի որոնման գործիքների և նավիգացիայի հասանելիություն;
* Անվճար հասանելիություն դեպի էլեկտրոնային բովանդակություն
* Օգտագործողին տրված հնարավորություն սոց. հարթակներում և այլ կապի միջոցներով կիսվել և տարածել կայքում տեղակայված նյութերը՝ պահպանելով անմիջական հղումը և/կամ նյութի սկզբնաղբյուրի հիշատակումը:
3.1.2. Սույն համաձայնագրի ազդեցության տակ են մտնում Կայքի տվյալ պահին գործող բոլոր(իրականում
գործող) ծառայությունները, ինչպես նաև դրանց հետագա ցանկացած փոփոխություններ և ապագայում հայտնվող լրացուցիչ ծառայություններ:
3.2. Կայքի մուտքը տրամադրվում է անվճար։
3.3. Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է հրապարակային օֆերտա: Մուտք գործելով Կայք՝ Օգտագործողը համարվում է սույն Համաձայնագրին համաձանություն տված:
3.4. Կայքի նյութերի և ծառայությունների օգտագործումը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրական նորմերով և օրենսդրությամբ.

4. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

4.1. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի.
4.1.1. Փոխել Կայքից օգտվելու կանոնները, ինչպես նաև փոխել Կայքի բովանդակությունը: Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում Համաձայնագրի նոր տարբերակը Կայքում հրապարակվելու պահից:
4.1.3. Հրաժարվել օգտատերերի գրանցումից՝ առանց պատճառաբանելու։
4.2. Օգտագործողն իրավունք ունի.
4.2.1. Օգտվել Կայքում առկա բոլոր ծառայություններից, ինչպես նաև գնել ցանկացած Ապրանք և/կամ Կայքում առաջարկվող ծառայություններ:
4.2.2. Կայքի ծառայությունների հետ կապված ցանկացած հարց ուղղել. info@codemode.info էլ. փոստի միջոցով:
4.2.3. Կայքն օգտագործել բացառապես Համաձայնագրով նախատեսված և ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված նպատակներով
4.2.4. Կայքից տեղեկատվության պատճենումը թույլատրվում է` նշելով աղբյուրը:
4.2.5. Պահանջել վարչակազմից թաքցնել իր մասին ցանկացած տեղեկատվություն:
4.2.6. Կայքի տեղեկատվությունը կոմերցիոն նպատակներով օգտագործել հեղինակային իրավունքի սեփականատերերի թույլտվությամբ:
4.3. Օգտագործողը պարտավորվում է.
4.3.1. Կայքի ադմինիստրացիայի խնդրանքով տրամադրել լրացուցիչ տեղեկություններ, որոնք
ուղղակիորեն կապված են կայքի կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ:
4.3.2. Պահպանել հեղինակների և այլ իրավատերերի գույքային և ոչ գույքային իրավունքները կայքն օգտագործելիս
4.3.3. Չձեռնարկել որևէ գործողություն, որը կարող է դիտարկվել որպես Կայքի բնականոն աշխատանքին խանգարող:
4.3.4. Կայքի միջոցով չտարածել ՀՀ օրենսդրությամբ արգելված կամ գաղտնի տեղեկատվություն ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց մասին:
4.3.5. Խուսափել ցանկացած գործողությունից, որի արդյունքում կարող են վտանգվել ՀՀ սահմանադրությամբ պաշտպանված ինֆորմացիայի գաղտնիությունը:
4.3.6. Չօգտագործել կայքը գովազդային տեղեկատվություն տարածելու համար, եթե դա համաձայնեցված չէ Կայքի ադմինիստրացիայի հետ:
4.3.7. Ապահովել տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտությունը:
4.3.8. Ապահովել անձնական տվյալների անվտանգությունը երրորդ անձանց մուտքից:
4.3.9. Թարմացրել գրանցման ընթացքում տրամադրված Անձնական տվյալները, դրանց փոփոխման պարագայում:
4.3.10. Չօգտագործել ծառայությունները հետևյալ նպատակներով.
4.3.10.1. անչափահասների իրավունքների խախտում և (կամ) նրանց ցանկացած ձևով վնաս պատճառելը:
4.3.10.2. փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարում:
4.3.10.3. ներկայանալ որպես այլ անձ կամ կազմակերպության և/կամ համայնքի ներկայացուցիչ, ներառյալ այս կայքի աշխատակից, առանց դրանց համար բավարար իրավունքներ ունենալու:
4.3.10.4. Կայքում տեղադրված Ապրանքի և/կամ ծառայության մասին մոլորեցնող ցանկացած տեղեկության տարածում
4.3.10.5. Ապրանքների և/կամ Ծառայությունների սխալ համեմատությունը, ինչպես նաև բացասական վերաբերմունքի ձևավորումը որոշակի ապրանքներից և/կամ ծառայություններից օգտվող/չօգտվող անձանց նկատմամբ, նման անձանց քննադատումը
4.3.10.6. Անօրինական բովանդակություն վերբեռնելը, որը խախտում է երրորդ կողմերի ցանկացած իրավունք. նպաստում է բռնության, դաժանության, ատելության և (կամ) ռասայական խտրականության,
ազգային, սեռային, կրոնական, սոցիալական հատկանիշներ; պարունակում է անվստահելի տեղեկատվություն և (կամ) վիրավորանքներ կոնկրետ անձանց, կազմակերպությունների, կառավարում իրականացնող օրգանների հասցեին:
4.3.10.7. Անօրինական գործողություններ կատարելու դրդում, ինչպես նաև դրանց իրականացմանը օժանդակում, որոնք ուղղված են ՀՀ տարածքում գործող սահմանափակումներն ու արգելքները խախտելուն:
4.4. Օգտագործողին արգելվում է.
4.4.1. Օգտագործել ցանկացած սարքեր, ծրագրեր, ընթացակարգեր, ալգորիթմներ և մեթոդներ, ավտոմատ սարքեր կամ համարժեք ֆիզիկական գործընթացներ Կայքի պարունակության և ոչ հրապարակային տվյալների հետևելու, ձեռքբերման և տարածման համար:
4.4.2. Խաթարել Կայքի պատշաճ գործունեությունը:
4.4.3. Որևէ կերպ շրջանցեք Կայքի նավիգացիոն կառուցվածքը՝ ձեռք բերելու կամ փորձելու համար
ցանկացած տեղեկատվություն, փաստաթղթեր կամ նյութեր ստանալը ցանկացած եղանակով, որը
հատուկ ներկայացված չեն այս Կայքի ծառայություններով:
4.4.4. Չլիազորված մուտք դեպի Կայքի գործառույթներ, ցանկացած այլ համակարգեր կամ ցանցեր,
կապված այս Կայքի, ինչպես նաև Կայքում առաջարկվող ցանկացած ծառայության հետ:
4.4.5. Կայքում կամ ցանկացած ցանցում խախտել անվտանգության կամ նույնականացման համակարգը,
կապված կայքի հետ:
4.4.6. Հակառակ որոնում իրականացնելը, այլ անձանց, նրանց ինֆորմացիայի կամ նրանց կողմից իրականացված գործողությունների անօրինական հետապնդումը, ինֆորմացիայի ստացումը և հետագա օգտագործումը
4.4.7. Օգտագործեք կայքը և դրա բովանդակությունը ՀՀ օրենքներով արգելված ցանկացած նպատակով, ինչպես նաև հրահրել ցանկացած անօրինական կամ այլ գործողություն, որոնք խախտում են Կայքի կամ այլոց իրավունքները:

5. ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

5.1. Կայքը և Կայքի մաս կազմող բովանդակությունը պատկանում և շահագործվում է Կայքի Ադմինիստրացիայի կողմից
5.2. Կայքի բովանդակությունը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանների մասին օրենքով և նաև մտավոր սեփականության, անբարեխիղճ մրցակցություն հետ առնչվող այլ օրենքներով
5.3. Կայքում առաջարկվող Ապրանքի գնումը կարող է պահանջել Օգտատիրոջ կողմից հաշվի ստեղծում
5.4. Օգտագործողը անձնական պատասխանատվություն է կրում իր անձնական տվյալների գաղտնիության պահպանման համար, ներառյալ գաղտնաբառը, ինչպես նաև բոլոր այն գործողությունների, որոնք վարում է Օգտագործողը իր անձնական հաշվից:
5.5. Օգտագործողը պետք է անմիջապես տեղեկացնի կայքի ադմինիստրացիային նրա հաշվի կամ գաղտնաբառի չարտոնված օգտագործման կամ անվտանգության համակարգերի որևէ այլ խախտում հայտնաբերելու դեպքում:
5.6. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի արգելափակել Օգտագործողի հաշիվը, եթե այն չի օգտագործվել ավելի քան 36 օրացուցային ամիս անընդմեջ, առանց այդ մասին Օգտագործողի ծանուցելու:
5.7. Սույն Համաձայնագիրը տարածվում է Կայքում մատուցվող Ապրանքների գնման և/կամ ծառայությունների մատուցման լրացուցիչ պայմանների վրա:
5.8. Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը չի կարող մեկնաբանվել որպես սույն Համաձայնագրի բովանդակության փոփոխություն:
5.9. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի ցանկացած պահի, առանց Օգտատիրոջը ծանուցելու, կատարել Կայքում առաջարկվող ապրանքների և ծառայությունների ցանկի և (կամ) դրանց գների փոփոխություններ:
5.10. Սույն Համաձայնագրին կից գաղտնիության համաձայնագիրը տեղակայված է https://codemode.info/privacy-policy/ հասցեով:
5.11. Սույն Համաձայնագրի 5.10 կետում թվարկված փաստաթղթերից որևէ մեկը ենթակա է նորացման։ Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում կայքում հրապարակվելու պահից:

6. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

6.1. Ցանկացած կորուստ, որը Օգտագործողը կարող է կրել դիտավորյալ կամ Սույն Համաձայնագրի որևէ դրույթի անզգույշ խախտման, ինչպես նաև այլ Օգտատիրոջ հաշվին չլիազորված մուտքի պարագայում, Կայքի ադմինիստրացիան չի փոխհատուցում։
6.2. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում հետևյալի համար.
6.2.1. Անհաղթահարելի ուժերի հետևանքներից բխող գործողությունների ավարտի կամ ուշացումների կամ խափանումների, ինչպես նաև անսարքությունների ցանկացած դեպք հեռահաղորդակցության, համակարգչային, էլեկտրական և այլ հարակից համակարգերի մեջ:
6.2.2. Փոխանցման համակարգերի, բանկերի, վճարային համակարգերի և դրանց հետ կապված աշխատանքի ուշացումներ:
6.2.3. Կայքի պատշաճ գործունեությունը, եթե Օգտագործողը չունի դրա օգտագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, ինչպես նաև որևէ պարտավորություն չի կրում օգտատերերին տրամադրելու նման միջոցներ:

7. ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԻ ԽԱԽՏՈՒՄ

7.1. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի բացահայտել Օգտագործողի մասին տեղեկությունները, եթե ՀՀ գործող օրենսդրությունը պահանջում կամ թույլատրում է նման բացահայտումը:
7.2. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի դադարեցնել և (կամ) արգելափակել մուտքը դեպի Կայք, եթե Օգտատերը խախտել է սույն Համաձայնագիրը կամ այլ փաստաթղթերում պարունակվող Կայքի օգտագործման պայմանները, ինչպես նաև տեխնիկական խնդիրների կամ այլ պատճառներով Կայքի ործունեության դադարեցման դեպքում:
7.3. Կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կամ երրորդ կողմերի համար
Կայք մուտքի դադարեցում Օգտատիրոջ կողմից սույն դրույթի որևէ դրույթի խախտման դեպքում Համաձայնագիր կամ Կայքի օգտագործման պայմանները պարունակող այլ փաստաթղթի համար:
7.4. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի բացահայտելու Կայքի Օգտատիրոջ մասին ցանկացած հավաքագրված տեղեկություն, եթե բացահայտումն անհրաժեշտ է հետաքննության կամ Կայքի անօրինական օգտագործման հետ կապված բողոքի քննման հետ:
7.5. Կայքի ադմինիստրացիան իրավունք ունի բացահայտել Օգտատիրոջ մասին ցանկացած տեղեկատվություն, որը անհրաժեշտ է համարում գործող օրենքի կամ դատարանի որոշումների հիման վրա, ապահովելով սույն Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխանելը, իրավունքների պաշտպանությունը կամ կազմակերպության և այլ օգտատերերի անվտանգությունը:

8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

8.1. Սույն պայմանների կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

9.1. Կայքի ադմինիստրացիան չի ընդունում Օգտատիրոջ հանդիպակած առաջարկները՝ սույն Օգտագործողի համաձայնագրում փոփոխությունների հետ կապված:
9.2. Կայքում տեղադրված օգտատերերի կարծիքները գաղտնի տեղեկություններ չեն և կարող է օգտագործվել Կայքի վարչակազմի կողմից `առանց սահմանափակումների:

Թարմացվել է 2023 թվականի հոկտեմբերի 23-ին: