REST

SOAP vs REST vs GraphQL vs RPC

API-ի ճարտարապետության 4 հիմնական տեսակները, դրանց ուժեղ և թույլ կողմերի համեմատություններ